Mamy dzisiaj: wtorek, 06 grudnia 2022
 
 Znajdź w katalogu
Autor sztuki:
Tytuł sztuki:


Aktualność
2008-11-28
Regulamin XX Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży


XX Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci  i Młodzieży

 


Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

2. Celem konkursu jest pozyskanie wartościowych tekstów przeznaczonych dla scen lalkowych i dramatycznych. Organizatorzy konkursu pozostawiają pełną dowolność zarówno co do treści jak i formy utworów.

3. Konkurs ma charakter otwarty.

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie sztuki nigdzie dotychczas nie publikowane i nie realizowane w teatrze, radiu lub telewizji.

5. Teksty w formie maszynopisów (będziemy wdzięczni za załączenie dodatkowo płyty lub dyskietki), w czterech identycznych egzemplarzach, należy nadesłać do 6 kwietnia 2009 roku na adres:

CENTRUM SZTUKI DZIECKA
w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
z dopiskiem „Konkurs na sztukę"

6. Każdy egzemplarz należy oznaczyć godłem. Do maszynopisów powinna być dołączona koperta, opatrzona tym samym godłem, zawierająca:
a) powtórzone godło,
b) imię i nazwisko oraz dokładny adres i telefon autora,
c) podpisaną przez autora deklarację stwierdzającą,
że utwór jest jego osobistym dziełem oraz, że jego
prawa autorskie nie są niczym ograniczone,
d) krótką notę biograficzną (wiek, zawód, wykształcenie,
miejsce pracy, związki z teatrem).

7. Autor może zgłosić trzy utwory, przy czym każdy musi zawierać odrębne godło. Maszynopis nie może być podpisany ani oznaczony dodatkowo w żaden inny sposób niż podany wyżej.

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 18 maja 2008 roku.

9. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w kwocie minimum 10.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu).

10. Organizator ustanawia nową nagrodę pn. DEBIUT (debiut w konkursie Centrum Sztuki Dziecka). Autorzy zgłaszający swoje prace na ten konkurs po raz pierwszy proszeni są o dopisanie na kopercie z godłem i na każdym egzemplarzu utworu słowa „debiut".

11. Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zadba o promocję autorów i ich prac m.in. poprzez publikację w Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży oraz postara się doprowadzić do teatralnej realizacji co najmniej jednej z nich.

12. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie wyłączne prawo do opublikowania wybranych utworów oraz do ich realizacji z zachowaniem praw autorskich. Za publikację nie przewiduje się honorariów. Prawo do dysponowania utworami konkursowymi organizatorzy zachowują przez okres jednego roku licząc od daty rozstrzygnięcia konkursu, ale mogą od tego prawa odstąpić.

13.Komisarzem konkursu jest Zbigniew Rudziński.


Informacje: tel.0-61 646 44 75, 0-61 646 53 01, fax 0-61 646 44 72

http:// www.csdpoznan.pl
e-mail: zrudzinski@csdpoznan.plpowrót