Mamy dzisiaj: czwartek, 08 grudnia 2022
 
 Znajdź w katalogu
Autor sztuki:
Tytuł sztuki:


Aktualność
2007-12-03
Międzynarodowy Konkurs na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży

XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS NA SZTUKĘ TEATRALNĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

2. Celem konkursu jest pozyskanie wartościowych tekstów przeznaczonych dla scen lalkowych i dramatycznych. Organizatorzy konkursu pozostawiają pełną dowolność zarówno co do treści jak i formy utworów.

3. Konkurs ma charakter otwarty.

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie sztuki nigdzie dotychczas nie publikowane i nie realizowane w teatrze, radiu lub telewizji.

5. Teksty w formie maszynopisów (będziemy wdzięczni za załączenie dodatkowo
płyty lub dyskietki), w czterech identycznych egzemplarzach, należy nadesłać do 31 marca 2008 roku na adres:


CENTRUM SZTUKI DZIECKA
w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
z dopiskiem „Konkurs na sztukę"

6. Każdy egzemplarz należy oznaczyć godłem. Do maszynopisów powinna być dołączona koperta, opatrzona tym samym godłem, zawierająca:
a) powtórzone godło,
b) imię i nazwisko oraz dokładny adres i telefon autora,
c) podpisaną przez autora deklarację stwierdzającą,
że utwór jest jego osobistym dziełem oraz, że jego
prawa autorskie nie są niczym ograniczone,
d) krótką notę biograficzną (wiek, zawód, wykształcenie,
miejsce pracy, związki z teatrem).

7. Autor może zgłosić trzy utwory, przy czym każdy musi zawierać odrębne godło. Maszynopis nie może być podpisany ani oznaczony dodatkowo w żaden inny sposób niż podany wyżej.

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 19 maja 2008 roku.

9. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w kwocie minimum 10.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu).

10. Organizator ustanawia nową nagrodę pn. DEBIUT (debiut w konkursie Centrum Sztuki Dziecka). Autorzy zgłaszający swoje prace na ten konkurs po raz pierwszy proszeni są o dopisanie na kopercie z godłem i na każdym egzemplarzu utworu słowa „debiut".

11. Organizator konkursu przyzna również - mając na uwadze projekty artystyczne planowane w związku z EURO 2012 - nagrody specjalne (3000 zł) za sztuki o tematyce sportowej, piłkarskiej.

12. Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zadba o promocję autorów i ich prac m.in. poprzez publikację w Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży oraz postara się doprowadzić do teatralnej realizacji co najmniej jednej z nich.

13. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie wyłączne prawo do opublikowania wybranych utworów oraz do ich realizacji z zachowaniem praw autorskich. Za publikację nie przewiduje się honorariów. Prawo do dysponowania utworami konkursowymi organizatorzy zachowują przez okres jednego roku licząc od daty rozstrzygnięcia konkursu, ale mogą od tego prawa odstąpić.

14.Komisarzem konkursu jest Zbigniew Rudziński.
Informacje: tel.0-61 646 44 75, 0-61 646 53 01, fax 0-61 646 44 72

http://www.csdpoznan.pl
e-mail: zrudzinski@csdpoznan.pl


HISTORIA:

Jest to konkurs otwarty, organizowany od 1986 roku, o stałym rytmie: jesień - ogłoszenie regulaminu, późna wiosna - rozstrzygniecie. Wybrane prace publikowane są w "Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży", a autorzy ciekawych utworów uczestniczą w warsztatach dramatopisarskich na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu.Celem konkursu jest wzbogacanie repertuaru teatrów zawodowych o współczesne, ważne treściowo i artystycznie wartościowe utwory sceniczne. Sztuki z tego konkursu chętnie wykorzystują w swojej pracy także amatorskie zespoły teatralne.

60 konkursowych prac Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu wydało w "Nowych Sztukach dla Dzieci i Młodzieży" i prawie wszystkie miały swoje prapremiery w teatrach lalkowych, dramatycznych i w Teatrze Telewizji. Do pracy w jury naszego konkursu zapraszani są znakomici znawcy teatru i literatury: Piotr Cieplak, Roman Kordziński, Ernest Bryll, Janusz Degler, Marta Karasińska, Bogusław Kierc, Jerzy Koenig, Milan Kwiatkowski, Tadeusz Pajdała, Maciej Prus, Piotr Tomaszuk, Maciej Wojtyszko. Natomiast stałymi członkami zespołu jurorskiego są prof. Jan Skotnicki (wielokrotnie przewodniczący obradom) oraz Zbigniew Rudziński (sekretarz jury i jednocześnie komisarz konkursu od jego pierwszej edycji). Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu uważa ten konkurs za jedno z najważniejszych swoich działań. Od wielu lat wspierany jest on finansowo przez Ministerstwo Kultury. Wszystkie prace są katalogowane i archiwizowane.

Konkurs pozwolił zgromadzić ok. 1100 współczesnych tekstów na scenę dla dzieci i młodzieży. Wzięło w nim udział prawie 500 autorów. Konkursowe utwory miały 98 prapremier i premier w teatrach lalkowych, dramatycznych i teatrze telewizji.

Przeczytaj Protokół XVIII konkursupowrót